صنایع لبنی

-انواع مختلف پکتین، کاراگینان، فیبر و آلژینات

-انواع رنگهای طبیعی

-طعم دهنده برای نوشیدنی های لبنی و بستنی

-طعم دهنده برای ماست ،دسرهای لبنی

-تشدید کننده های طعم فراورده های لبنی و غیر لبنی

-طعم دهنده های مقاوم به فرآیند UHT

ماست: جهت بهبود بافت، آزاد سازی طعم، کاهش آب اندازی و حالت خامه ای در محصول، شرکت سیمسا پکتین ویژه ای جهت استفاده در ماست های قالبی و همزده پیشنهاد می دهد.
بستنی: جهت کنترل کریستالیزاسیون، افزایش مقاومت به ذوب و احساس دهانی عالی، شرکت سیمسا کاراگینان ویژه بستنی را پیشنهاد می دهد.
 پنیر پروسس، پنیر خامه ای و پنیر پیتزا انواع کاراگینان و آلژینات جهت بهبود بافت، پایداری در  طی نگهداری توسط شرکت سیمسا پیشنهاد می شود.
خامه: جهت پایداری و بافتی خامه صبحانه و خامه قنادی شرکت سیمسا رنج وسیعی از کاراگینان برای استفاده در خامه پیشنهاد می دهد.