محصولات آرایشی و بهداشتی

کاراگینان یک افزودنی معروف و شناخته شده در صنایع دارویی ، آرایشی و بهداشتی است ، 

جایی که می توان از آن به عنوان قوام دهنده یا عامل تشکیل دهنده فیلم استفاده کرد.

در کاربردهای دارویی خاص از پکتین به عنوان ماده قوام دهنده استفاده می شود.

از آلژینات در صنایع آرایشی و بهداشتی ، محصولات دارویی ، صنعت چاپ ، ساخت و ساز و مواد غذایی حیوانات خانگی استفاده می شود.