صنایع گوشتی

محصولات گیاهی: با استفاده از محصولات سیمسا بافت، سفتی و مقاومت به پخت افزایش می یابد. انواع کاراگینان و فیبر جهت بهبود بافت این محصولات پیشنهاد می شود.

انواع طعم دهنده و چاشنی جهت بهبود طعم و مزه محصول

 

سوسیس و کالباس: انواع کاراگینان، آلژینات و فیبر پیشنهاد شده توسط شرکت سیمسا علاوه بر ایجاد بافت عالی موجب کاهش هزینه های تولید می شود.